Pečeť kvality Programu celoživotního učení a programu Mládež v akciDZS oceněníOceněné projekty a jejich realizátoři

 

 

 

 

 

 Comenius
Get More from Life
Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace

Dnešní děti a mladí lidé jsou stále více obklopováni výdobytky moderní civilizace. Více a více si zvykají na pohodlí, které jim tyto nástroje umožňují, méně pomáhají s domácími pracemi, velmi zřídka je vidíme hrát si venku s kamarády. Volný čas tráví převážně ve společnosti televize nebo počítače. Statistiky říkají, že mnoho mladých lidí často říká, že se nudí, ale nedokáží správně popsat svoje problémy nebo se s nimi účinně vypořádat. Rodiče mají velké množství vlastních problémů, proto nevěnují dostatečnou pozornost zdravému vývoji svých dětí. Děti pak velmi často hledají oporu ve vrstevnících, kteří mají podobné problémy. Hlavním cílem projektu Get More from Life je informovat rodiče, žáky a učitele o rizicích, která hrozí, pokud se nebudeme snažit situaci změnit. Projekt umožnil žákům objevovat hodnoty, které jim pomohou vzít si od života více. Budou moci lépe vnímat prostředí, ve kterém žijí, objevovat nové věci v jejich sousedství, budou pyšní na prostředí, ve kterém žijí a budou je chránit. Projekt má ambice zlepšit vzdělávací program zapojených škol, najít příležitosti pro poskytování vhodných aktivit, díky kterým bude učení atraktivnější. Chce zdůraznit význam mimoškolních aktivit a tím u žáků vzbudit pocit, že mimoškolní aktivity jsou důležité stejně tak jako jejich práce, vzdělávání a výuka cizím jazykům. Prostřednictvím projektu se má také zlepšit porozumění kulturní rozmanitosti, a to hledáním podobností a rozdílů v problémech vyplývajících ze současného způsobu života mladých lidí a rodin. Toto partnerství umožnilo vytvářet mosty mezi účastníky a tím bylo dosaženo interkulturního vzdělávání.

 

Leonardo da Vinci

Zemědělské podmínky v různých klimatických pásmech

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun

Hlavním cílem projektu byla spolupráce v zemědělské oblasti a porovnávání podobností a rozdílů v zemědělství v různých zemích a podnebních pásmech. Studenti získali nové zkušenosti a know-how v zemědělství v Evropě a naučili se používat nové technologie. Zlepšili si také dovednosti v ICT oblasti a jazykové znalosti během komunikace prostřednictvím internetu a pobytu v hostitelské zemi. Mezi projektové aktivity patřily návštěvy zemědělských podniků v hostitelských zemích, setkání se zemědělskými odborníky, práce v terénu, řešení globálních témat jako např. politika životního prostředí, nezaměstnanost. Studenti a učitelé se během projektových setkání a aktivit seznámili především s ochranou rostlin a způsoby hnojení v různých klimatických zónách, dozvěděli se také nové poznatky o ochraně zvířat, jejich zdraví a péči o ně, měli možnost nahlédnout do farem zabývajících se organickým zemědělstvím a bio produkty a v poslední řadě mohli vyzkoušet práci s různými zemědělskými stroji v rámci aktuálních sklizní a vyzkoušeli si odběry vzorků půdy a její testování. Mezi hlavní výstupy projektu patří - portfólio rostlin pěstovaných v partnerských zemích, portfólio hospodářských zvířat chovaných v partnerských zemích a portfólio používané zemědělské techniky a technologií.

 

 

 Erasmus

Mobilitní projekty a podpora mobility osob se specifickými potřebami

Masarykova univerzita

Cílem Pečetě kvality Erasmus bylo ocenit výsledky a dlouhotrvající snahu českých vysokoškolských institucí zajistit kvalitní možnost získání zahraniční studijní a/nebo pracovní zkušenosti v rámci mobilitních projektů programu Erasmus pro co nejširší počet studentů včetně studentů se specifickými potřebami. Do hodnocení byly vybrány všechny vysokoškolské instituce, které potvrdily svůj zájem být do tohoto hodnocení zařazeny. Instituce byly hodnoceny a posuzovány odbornou komisí na základě dostupných statistických údajů za celé období Programu celoživotního učení s ohledem na kvalitu plnění mobilit a úspěšnost instituce při zapojení studentů s handicapem do mobilit programu Erasmus. Důraz byl při hodnocení kladen především na účastníky s těžším hendikepem, kvalitní plnění finanční závazků, uznávání ECTS kreditů a celkovou spokojenost studentů s vysílající vysokou školou.

 

Grundtvig

Remembering Yesterday, Caring Today Training

Diakonie Českobratrské církve evangelické - středisko křesťanské pomoci v Praze, církevní organizace

Projekt partnerství "Remembering Yesterday, Caring Today Training" (RYCTT) se zaměřil na výcvik nových reminiscenčních asistentů, kteří budou schopni dále šířit dobrou praxi kreativní reminiscenční práce s lidmi trpícími demencí a jejich pečujícími rodinami v partnerských zemích. Metoda vznikla v 90. letech minulého století, kdy byl poprvé uveden do praxe program "Remembering Yesterday, Caring Today" (RYCT) koordinovaný paní Pam Schweitzerovou. Aby byla zajištěna vysoká kvalita vzdělávání v aplikaci programu RYCT, byla vytvořena jednotná metodika vzdělávání, která spočívala v realizaci dvoudenních úvodních kurzů pro zájemce o zařazení do výcviku. V ČR se uskutečnilo 10 reminiscenčních setkání, kterých se účastnili pečující spolu se svými blízkými trpícími demencí za přítomnosti frekventantů výcviku. Ti doprovázeli rodiny v průběhu každého ze setkání a zároveň se učili pracovat s reminiscencí, vést reminiscenční rozhovor, využívat pomůcek, tvořivě s nimi pracovat, připravit program a vést setkání reminiscenční skupiny a na závěr její průběh hodnotit. To vše probíhalo za přítomnosti a pod vedením trenérů a uměleckých asistentů. Absolventi kurzu získávali certifikát Evropské reminiscenční sítě (ERN). V projektu bylo vyškoleno celkem 20 reminiscenčních asistentů, kteří získali oprávnění realizovat programy s využitím metodiky RYCT v ČR. Pro zúčastněné rodiny byla reminiscenční setkání vytržením z neutěšené, vyčerpávající rutiny péče, přispěla k povznesení lidské důstojnosti a společenskému začlenění jejich blízkých s demencí, umožnila jim výměnu zkušeností a navázání vztahů, přinesla krásné okamžiky při společné tvořivé činnosti, při zpěvu či tanci.

 

Mládež v akci

Game of Life

JAHODA, o.p.s.

Projekt přispěl k řešení stále aktuálního tématu - poskytování sociálních služeb na principu nízkoprahu osobám ohroženým soc. exkluzí - které se neumí plynule zapojit do života a mají konflikty s autoritami a společností jako takovou. Jedním z faktorů jejich obtížné situace je nestandartní socio-ekonomické zázemí v rodině a nekvalitní školní příprava, neschopnost se dlouhodobě efektivně učit. Zmínění mladí lidé často zažívají neúspěch ve škole, což následně vede i k opakovanému propadnutí, vyloučení, případně (ne)dobrovolnému odchodu ze vzdělávací instituce. Projekt iniciovaly neziskové organizace. Pomoc v rámci projektu byla realizována prostřednictvím nácviků učení a tím vedení k samostatnosti, pracovníci s mládeží využili zajímavé nástroje - osobní deník, který zároveň poskytuje účastníkům jakýsi "návod" pro další orientaci v životě a je i výstupem projektu, storytelling osob, které zažily podobné problémy a jak je řešily, pyramidu priorit - s těmito nástroji pracovali účastníci při pobytech na venkově. Český a německý partner projektu často používá pobyty na venkově, jako výchovný nástroj. Efekt krátkodobého „odstřihnutí" od zaběhlých stereotypů vede k citlivějšímu vnímání aktivit. Stejně tomu bylo i tentokrát. V neposlední řadě umožnil projekt mladým lidem zdokonalit se v komunikačních dovednostech a blíže poznat vrstevníky z jiné země, jejich kulturu.

Českou a německou organizaci pojí již dlouhodobá projektová spolupráce, ve které chtějí tímto směrem pokračovat.

 

 

Ocenění za přínos v oblasti sportu

Ein gesunder Geist lebt in einem gesunden Körper

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, K Milíčovu 674

Projekt „Ve zdravém těle zdravý duch", který je koordinován německou školou v Norimberku, je zaměřen na zdravý životní styl, správné stravování a pěstování sportovních aktivit. Zakládal se na partnerství škol z pěti zemí: Německo, Polsko, Slovinsko, Maďarsko a Česká republika. Projekt se promítl do chodu celé školy, neboť si kladl za cíl oslovit co největší počet žáků, zapojit co nejvíce učitelů a jednotlivými projektovými aktivitami obohacovat výuku. Projekt byl zaměřen na vedení dětí ke zdravějšímu životnímu stylu, tedy ke správným stravovacím návykům a ke každodennímu pohybu a sportu, protože s těmito návyky třeba začít již v raném dětství. Hlavním cílem projektu bylo, aby žáci sami rozpoznali, jaké návyky jsou pro jejich život nejlepší a že zdravý životní styl vede ke spokojenému a plnohodnotnému životu. V rámci projektu si žáci vyzkoušeli různé možnosti sportovního vyžití a připravovali zdravé pokrmy. Projektové aktivity přesahovaly hranice školy, neboť děti se do projektu zapojily se svými rodinami. Díky mezinárodním projektovým týdnům, společným webovým stránkám a komunikaci na portálu eTwinning sdíleli žáci z jednotlivých zemí své zkušenosti napříč všemi partnerskými zeměmi.

 

 

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

Zaujalo vás

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB
MKP