Obyvatelé ČR jsou průměrní ve funkční gramotnosti


PALE ilustrace DZSDonedávna se za gramotného člověka považoval ten, kdo ukončil základní školu, tedy naučil se číst, psát a počítat a sám sebe prohlásil za gramotného. Časy se změnily. Gramotnost už dávno nelze vnímat pouze jako schopnost číst, psát a počítat. Funkční gramotnost, gramotnost informační, finanční, mediální a digitální, je třeba rozvíjet celoživotně; pokud se tak neděje, v kterékoli fázi života hrozí riziko její atrofie. Gramotnost se zdaleka netýká jen rozvojových zemí, ale i České republiky.

 

 

 (Ne) gramotnosti dospělých byl věnován expertní kulatý stůl evropského programu EPALE , kde byly uveřejněny následující závěry:

Gramotnost je dnes potřeba vždy chápat v kulturním kontextu. Člověk, který žije v Somálsku, potřebuje k osobnímu, pracovnímu i kulturnímu přežití jiné dovednosti než Čech nebo obecně Evropan. Úspěšná společnost bude ta, která bude schopna vést své členy k tomu, aby se co nejrychleji a nejefektivněji dokázali naučit nové dovednosti, potřebné pro kulturní a pracovní přežití v dané zemi.
Úroveň gramotnosti se dnes měří v rámci rozsáhlých mezinárodních šetření OECD – dříve IALS, dnes PIAAC, v rámci nichž je zkoumána schopnost lidí řešit problémy a úkoly. Výsledky posledního šetření PIAAC (2014) poukazují na významné rozdíly v úrovních gramotnosti nejen mezi různými státy, ale především v rámci vzdělanostních kohort a v souvislosti s postavením člověka na trhu práce, s jeho příjmy či zařazením do určité sociální či etnické skupiny.
Budeme-li brát v úvahu pouze onu “starou” definici školní gramotnosti, pak Česká republika vykazuje dlouhodobě v dospělé populaci minimální úrovně negramotnosti. Tedy přinejmenším papírově. Ke zcela odlišnému výsledku dojdeme, vezmeme-li v úvahu gramotnost funkční. Mezi zeměmi OECD vykázala ČR v posledním šetření PIAAC průměrné výsledky, a to jak v oblasti gramotnosti čtenářské, tak i v dovednostech řešit problémy v prostředí informačních technologií. V oblasti numerické gramotnosti se čeští dospělí umístili nad průměrem zemí OECD. Ve všech případech se na špičce umísťují severské státy jako Finsko a Nizozemí nebo také Japonsko,” uvádí Lucie Kelblová z Domu zahraniční spolupráce.
K vážným problémům, které musíme  řešit, patří nízká finanční a mediální gramotnost české populace, zejména u sociálně vyloučených skupin nebo u lidí na rodičovské dovolené. Svět se neuvěřitelně zrychluje, průměrný člověk je denně konfrontován s obrovským množstvím mnohdy nedůležitých informací a jejich zpracování vyžaduje zcela nové schopnosti. Vyspělé země investují velké prostředky do infrastruktury vzdělávání dospělých a snaží se zacílit na problematické skupiny obyvatel. K těm budou v ČR v budoucnosti nepochybně patřit také imigranti, kteří v zemích svého původu získali dovednosti, které nemusí být uplatnitelné v Evropě. Mimo to budou samozřejmě narážet na problém jazykový.
Častou překážkou zvyšování gramotnosti je fakt, že čím méně gramotný člověk je, tím méně si uvědomuje svou negramotnost. V různých dotazníkových šetřeních se dospělí Češi pravidelně holedbají tím, že jejich kompetence jsou dostatečné a že jsou se svým dosavadním vzděláním spokojeni. To nám ovšem dává velmi pokřivený obraz o skutečném stavu české gramotnosti.
Česká republika nejenže není připravena na problémy, které bude muset řešit v souvislosti s gramotností dospělých v budoucnosti, zatím ani nevyvíjí téměř žádné úsilí, aby se na budoucnost připravila. Máme sice k dispozici např. digitální strategii nebo strategii finanční gramotnosti, nicméně implementace těchto strategií je slabá a není podpořena akčním plánem. Velmi slabě se pracuje s výsledky různých šetření a mezi výzkumnou a exekutivní sférou zeje propast. V situaci, kdy si řada novinářů, politiků a vědců stěžuje na nízkou schopnost českého obyvatelstva kriticky hodnotit informace podávané v médiích nebo ověřovat různé informační zdroje - což se výrazně projevuje např. v diskusi o imigrantech - mediální vzdělávání dospělých je v podstatě odkázáno na síť veřejných knihoven. Agenda občanského vzdělávání, v minulosti podporovaná z evropských fondů, dnes prakticky zmizela. Vzdělávání dospělých je v ČR dlouhodobě zanedbáváno a to jak na úrovni systémově-poradenské, tak finanční,” říká Martin Dobeš, expert projektu EPALE.

 

Pro více informací prosím kontaktujte:
Mgr. Jitka Novotná
Media relations DZS
GSM: 723 540 511
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
www.dzs.cz

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

Zaujalo vás

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB
MKP