Evropskou jazykovou cenu Label 2016 získalo sedm českých projektů


Label 2016 výřezZávěrečnou konferencí Kreativně k jazykové výuce vyvrcholil v Praze již 15. ročník Evropské jazykové ceny Label. Evropská jazyková cena Label je součástí celoevropského programu Erasmus+.

 

 

Ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy připravuje každý ročník Dům zahraniční spolupráce. V roce 2016 byly oceňovány projekty zaměřené na jazykové vzdělávání sociálně znevýhodněných osob, problematiku vícejazyčných tříd, podporu neformálního vzdělávání v oblasti cizích jazyků a podporu jazykového vzdělávání v předškolním a raném školním věku. Odborná porota složená ze zástupců MŠMT, jazykových institutů a DZS letos vybírala z 39 přihlášených projektů.

Zástupci oceněných institucí převzali ocenění na Konferenci Kreativně k jazykové výuce za účasti zástupců MŠMT, DZS a Zastoupení Evropské komise v Praze.

 

Label 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vítězné projekty, které získaly ocenění v letošním roce:

 

1. Název projektu: Vzdělávací program a metodická podpora pro pedagogy MŠ při práci s dětmi cizinci

Oceněná instituce: META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů

Metodika „Žáci s odlišným mateřským jazykem v mateřských školách“ vznikla v rámci dlouhodobého projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci. Cílem bylo vytvořit koncept podpory češtiny v předškolních zařízeních a zpracovat metodickou příručku, která by pedagogům dala nástroj, jak děti systematicky vést a zlepšit jejich jazykovou úroveň. Jazyková část metodiky nabízí ucelený koncept podpory češtiny v předškolních zařízeních. Metodická příručka je volně dostupná všem pedagogům na stránkách organizace META (www.meta-ops.cz) a na informačním portále pro pedagogy www.inkluzivniskola.cz.

 

2. Název projektu: So Far So Near

Oceněná instituce: Základní škola Praha 3, Lupáčova

 

Projekt vznikl na ZŠ již v roce 2013 s cílem napomoci integraci žáků zahraničního původu v České republice, umožnit českým žákům lépe poznat jejich vrstevníky pocházející z jiných zemí, podpořit výuku českého jazyka, zvýšit povědomí o jiných kulturách a napomoci odbourání zažitých stereotypů. Výstupem prozatím poslední fáze byla unikátní mapa památek UNESCO s popisem ve 13 jazycích, která byla zároveň zpracována graficky. Do projektu byly zapojeny všechny třídy druhého stupně a podařilo se zapojit i rodiče.

 

3. Název projektu: Mozaic of generations

Oceněná instituce: Základní škola, Most, Okružní 1235

 

Projekt s názvem Mozaika generací, na kterém pracovaly tři evropské školy, je inspirován myšlenkou vnímat mezigenerační život v celé jeho šíři - schopnost dětí, rodičů a prarodičů komunikovat v rodinách a zajímat se o dětství starších generací, o jejich cíle, plány a sny. Kromě druhé třídy základní školy z Mostu byly zapojeny školy z Polska a Itálie. Každý měsíc měl své téma, děti společně realizovaly celou řadu aktivit, a to za použití ICT nástrojů (puzzle, video setkání, paměťové hry, pozdravy, tvorba tříjazyčného slovníku, ozdoby vánočních stromků pomocí mandal-mozaik a mnoho dalších). Děti se zcela přirozeně naučily jednoduše komunikovat v angličtině nejen mezi sebou, ale také se svými zahraničními kamarády.  Velkým přínosem bylo aktivní zapojení rodinných příslušníků do práce na projektu, který měl bezpochyby široký přesah spolupráce nad rámec běžné výuky. Tento projekt vznikl v rámci evropské aktivity eTwinning – spolupráce škol online.

 

4. Název projektu: World War I

Oceněná instituce: Gymnázium Vysoké Mýto

 

Projekt zpracovává téma první světové války, partnery byli žáci z německé Realschule ve městě Hermeskeil. Projektovým jazykem byla angličtina, nicméně v některých fázích projektu byly využity i národní jazyky obou zemí. Cílem bylo nejen připomenout si historické události, ale také podívat se na válečné utrpení, jak bylo zachyceno v denících pamětníků, v dokumentárních filmech či beletrii. Proběhly projektové dny, vznikl česko-německo-anglický glosář klíčových slov k textům wikipedie, žáci shromáždili fotografie o padlých vojácích z okolních vesnic a vytvořili rozsáhlou Google prezentaci, tvořili interaktivní mapy a kvízy.  Pracovali v mezinárodních týmech, diskutovali v chatovacích místnostech a psali fiktivní dopisy z fronty a na frontu.  Práce na projektu probíhala za využití nových ICT nástrojů, výrazně posílila mezipředmětovou spolupráci a zvýšila zájem dětí o výuku angličtiny a dějepisu.

 

5. Název projektu: TOWN - (time travel, old stories, work together, new information)

Oceněná instituce: Základní škola a Praktická škola, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod

 

Projekt školy, ve které jsou vzdělávány děti s různými typy postižení, navázal na prvotní úspěšný projekt Getting to know. Žáci šestého až devátého ročníku praktické školy, kteří mají často problémy s výslovností, pravopisem i poslechem spolupracovali s polskou základní školou, kde jim byli partnery žáci třetího ročníku. Témata projektu byla volena tak, aby navazovala na běžnou výuku v daném období – jídlo, vybavení domu, bytu, tělo člověka a oblečení.  Během práce na projektu žáci realizovali celou řadu aktivit - tvořili logo, psali a překládali recepty, zabývali se historií města atd. Využívali různé ICT nástroje, pracovali s iPady, fotili se navzájem a fotky  upravovali, natáčeli videa. Výstupy ukládaly na Twinspace. Přínosem projektu byla vyšší motivace žáků o výuku angličtiny, zlepšení spolupráce, zavádění ICT do výuky.

 

6. Název projektu: S kamarády jde vše líp

Oceněná instituce: Základní škola a mateřská škola Čechy pod Kosířem

 

Projekt české mateřské školy byl zaměřen na slovenský jazyk, partnerem byla mateřská škola z Rožňavy. Po dobu osmi měsíců se děti poznávaly, společně plnily úkoly a inspirovaly se navzájem. Děti vzájemně komunikovaly ve svých rodných jazycích, což bylo velmi přínosné pro české děti, protože slovenštinu u nás příliš neslyší. Témata úkolů se měnila v průběhu roku a přizpůsobovala se ročním obdobím, svátkům a akcím škol tak, aby byla v souladu se školním vzdělávacím plánem.

Důležité také bylo využití moderních technologií, které má škola k dispozici, a to přímo dětmi, které byly do spolupráce přirozeně zapojeny. Se svými slovenskými kamarády se několikrát spojili on-line, při práci využívali různé tvůrčí programy, využili i interaktivní tabuli. Díky práci na projektu se děti naučily porozumět slovenštině, seznámily se s moderními ICT nástroji a také si velmi netradičně užily předškolní rok.

 

7. Název projektu: Let’s play together

Oceněná instituce: Základní škola Humpolec, Hradská 894

 

Multilaterální projekt partnerství škol pro žáky ve věkovém rozmezí 8 - 12 let a jejich pedagogy byl zaměřen na anglický jazyk a směřoval ke dvěma hlavním cílům. Prvním cílem byla výměna zkušeností a příkladů dobré praxe mezi učiteli, výstupem je volně přístupná databáze didaktických her v anglickém jazyce.  Druhým cílem byl rozvoj komunikačních a sociálních kompetencí žáků, výstupem zapojení žáků je bohatě ilustrovaná dětská kniha hádanek v anglickém jazyce. Projekt se prolnul do většiny předmětů vyučovaných na prvním stupni základní školy. Díky kontaktům je na škole již třetím rokem vyučován španělský jazyk. Projekt byl realizován online v rámci aktivity eTwinning, spolupráce probíhala v bezpečném prostředí virtuální třídy Twinspace.

 

Dům zahraniční spolupráce

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, která zajišťuje styky se zahraničními subjekty v oblasti školství a vzdělávání. DZS zároveň administruje na národní úrovni vzdělávací programy mezinárodní spolupráce; zejména program Erasmus+ Více informací o aktivitách DZS je k dispozici na www.dzs.cz nebowww.naerasmusplus.cz.

 

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

Zaujalo vás

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB
MKP